سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ابوالفضل آزادنیا – کارشناس ارشد روانشناسی عمومی
سمیه سلطانی گردفرامرزی – دانشگاه آزاد مرودشت
اصغر کارآمد – دانشگاه سیستان و بلوچستان
فرشته قویدل – دانشگاه یزد

چکیده:

پژوهش حاضربا هدف بررسی رابطه استرس با بروز بیماریهای عفونی استرپتوکوکی دربیماران بخش عفونی و مقایسه آن با بیماران بخش قلب بیمارستانهای شهریزد انجام گرفته است جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بیماران بستری مبتلا به بیماریهای عفونی و قلبی بود که از بین آنها ۳۰نفر بیماریهای عفونی و ۳۰نفربیمارقلبی به صورت همگون انتخاب شدند ابزار گردآوری اطلاعات دراین پژوهش ازمون مقیاسهای استرس لیونل کودرون بود و تحقیق بصورت نیمه تجربی انجام گرفت که داده های بدست آمده با استفاده از روش های اماری استنباطی توصیفی میانگین انحراف استاندارد واریانس و آزمون T مستقل مورد تجزیه و تحلیل واقع شد نتایج بدست آمده نشان داد که دراسترس شغلی و استرس بهداشتی استرس زندگی شخصی و استرس شخصیت و عادات فکری تفاوت معناداری بین دو گروه وجود دارد.