سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی عبدی – استادیار و عضوهیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور
سعید آریا پوران – استادیار گروه روانشناسی دانشگاه ملایر
مریم اکبری – عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
مریم رستمی – کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

چکیده:

هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه استرس ادراک شده با سبکهای مقابله ای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه بود. به همین منظور ۴۰۲ نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و مقیاسهای استرس ادارک شده کوهن و همکاران( ۱۹۸۳ ) و سبکهای مقابله ای موس( ۱۹۹۳ ) را تکمیل کردند. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که در میان دانشجویان دختر و پسر بین استرس ادارک شده مثبت با سبک های مقابله تجزیه و تحلیل منطقی، جستجوی راهنمایی وحمایت، ارزیابی نوین و مثبت و حل مسئله همبستگی مثبت و بین استرس ادراک شده منفی با تجزیه و تحلیل منطقی، جستجوی راهنمایی وحمایت، ارزیابی نوین و مثبت و حل مسئله همبستگی منفی وجود داشت. همچنین در میان دانشجویان دختر بین استرس ادراک شده مثبت با اجتناب شناختی، جستجوی پاسخ های اجتنابی و کناره گیری، همبستگی منفی و بین استرس ادراک شده منفی با اجتناب شناختی و کناره گیری همبستگی مثبت و معنی دار بدست آمد و در میان دانشجویان پسر بین استرس ادراک شده مثبت با اجتناب شناختی، جستجوی پاسخ های اجتنابی، و تخلیه هیجانی، همبستگی منفی و بین استرس ادراک شده منفی با اجتناب شناختی، جستجوی پاسخ های اجتنابی، کناره گیری و تخلیه هیجانی همبستگی مثبت بدست آمد