سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدحسین عیدی زاده – دانشجوی دکتری مدیریت اقتصاد
داود زارعیان – دکتری علوم ارتباطات

چکیده:

دراستراتژی خصوصی سازی مهمترین هدف از خصوصی سازی را ایجادفضای رقابتی کامل و سالم بنگاه ها قرار داده است تا آنها بتواننددرجهت افزایش بهره وری نسبت به بخش عمومی گام بردارند تجربه عملکرد غیرکارای دولت دراقتصاد همچنین حرکت سایرکشورها به سمت خصوصی سازی که شاهدی برناکارایی فعالیت های بخش دولت بود زمینه را برای بازنگری درمیزان دخالت دولت دراقتصادفراهم آورد بطوریکه پس از پایان یافتن جنگ تحمیلی و آغاز دوران بازسازی موضوع خصوصی سازی درقالب برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور مطرح شد بعد از فرازونشیب های مختلفی طی سالهای برنامه اول و دوم و سوم و درطول برنامه چهارم نهایتا با ابلاغ سیاست های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبانی نظری و قانونی آن تهیه و تدوین شد و دولت با روند سریع ترین نسبت به سه برنامه قبل به واگذاری شرکت های مختلف دولتی به بخش خصوصی اقدام نمود براین اساس محقق به بررسی رابطه خصوصی سازی مخابرات درایران با مقوله رضایت مشتریان اقدام نمود دراین تحقیق از دو روش کتابخانه ای و روش توصیفی پیمایشی بهمراه مصاحبه استفاده گردیده است.