سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فاطمه یزدانشناس –

چکیده:

دراین تحقیق بررسی رابطه ادراک کارکنان از عدالت سازمانی و رفتارشهروندی سازمانی درسازمان جهادکشاورزی شهربوشهر مورد مطالعه قرارگرفت جامعه آماری شامل کلیه کارکنان سازمان جهادکشاورزی شهربوشهر است که ۱۲۰نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند این تحقیق ازلحاظ هدف کاربردی و به روش توصیفی می باشد و جهت جمع اوری داده ها ازپرسشنامه رفتارشهروندی ارگان و کانوسکی و پرسشنامه عدالت سازمانی نیز ازتحقیقات مشابه اقتباس شده است براساس نتایج یافته ها رابطه مثبت و معناداری بین ابعاد عدالت سازمانی وجود دارد و ازمیان سه بعدعدالت عدالت رویه ای قادر به پیش بینی رفتارشهروندی سازمانی است.