سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش سلامت روانشناختی

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

علی اکبر ارجمندنیا – استادیار دانشگاه تهران
مهدی خانجانی –

چکیده:

مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه ادراک برابری با رضایت شغلی در بین ۲۵۰ نفر از کارکنان شرکت برق منطقه ای استان مرکزی اجرا شد به منظور بررسی متغیرهای مذکور پرسشنامه های محقق ساخته بر روی ۲۵۰ نفر ازکارکنان که به شیوه تصادفی انتخاب شده بودند اجرا شد نتایج به دست آمده از داده های تحقیق که با روش ضریب همبستگی پیرسون و مجذور خی تحلیل شده اند نشان داد که بین ادراک برابری و رضایت شغلی رابطه وجود دارد رابطه بین رضایت شغلی وجنسیت کارکنان مدرک تحصیلی و نوع شغل شان مثبت ومعنی دار است استنباطهای عملی از نتایج تحقیق ارایه گردیده است.