سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش سلامت روانشناختی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد کشاورزی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
سعید آریاپوران – دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه ابهام نقش با رضایت ورزشی بازیکنان فوتبال بوده است به همین منظور ۲۳۷ نفر از بازیکنان فوتبال ۱۲ تیم در کرمانشاه به روش تصادفی و بازیکنان آن به تیم ها به صورت کل شماری انتخاب شدند و پمقیاس های ابهام نقش ایستابروک و کارون ۲۰۰۰ و رضایت ورزشی رایمر و چلادورای ۱۹۹۸ را تکمیل کردند نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین ابهام د ردفاع با رضایت از عملکرد شخصی رضایت از عملکرد تیمی و رضایت از انسجام تیمی و بین ابهام در حمله با رضایت از عملکرد تیمی و رضایت از انسجام تیمی همبستگی منفی و معنی دار وجود دارد اما بین ابهام درحمله و رضایت از عملکرد شخصی همبستگی معنی داری بدست نیامد نتایج رگرسیون چندمتغیری با روش ورود نشان داد که ابهام مربوط به پیامدهای شکست درحمله ابهام مربوط با حیطه مسئولیت در حمله ابهام مربوط به حیطه مسئولیت در دفاع ابهام مربوط به پیامدهای شکست در دفاع و ابهام مربوط به رفتار دفاعی قوی ترین متغیرها برای پیش بینی رضایت ورزشی بودها ند P<0/05