سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علی نوروزی –
نسرین غلامی –
موسی نوروزی –

چکیده:

صورت گرفته است. فرض بر این است که متغیرهای شخصیتی مختلفی همچون کمال گرایی بر عملکرد تحصیلی افراد تأثیرگذارند. بدین منظور، از شهرستان مهر ۳۳۹ دانش آموز ( ۱۷۱ پسر و ۱۶۸ دختر) به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس کمال گرایی چند بعدی فراست بود. همچنین نمره ی ترم آخر دانش آموزان به عنوان عملکرد ریاضی آنها مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها نشان می دهند که بین کمال گرایی مثبت و عملکرد ریاضی رابطه ی مثبت معناداری وجود دارد. همچنین بین کمال گرایی منفی و عملکرد ریاضی رابطه ی منفی معناداری وجود دارد. از بین ابعاد مختلف کمال گرایی، بعد سازماندهی به طور مثبت عملکرد ریاضی را پیش بینی می کند، در صورتی که بعد انتقادگری والدین به طور منفی، قادر به پیش بینی عملکرد ریاضی است. همچنین دختران در بعد سازماندهی نمرات بالاتری نسبت به پسران کسب کرده اند در صورتی که پسران به طور معناداری نمرات بالاتری در ابعاد نگرانی مفرط درباره اشتباهات، معیارهای شخصی، انتظارات والدین، انتقادگری والدین، شک درباره عملکرد و کمال گرایی منفی کسب نموده اند. به نظر می رسد که کمال گرایی به عنوان یکی از صفات شخصیت از طریق مکانیسم هایی چون هدفمندی، راه اندازی افکار منفی و اضطراب، بر عملکرد ریاضی افراد تأثیر می گذارد.