سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منوچهر قاسمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری، شهر ری،ایران
جواد رشمه – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ر
ناصر معماری – کارشناس پژوهش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری، شهر ری،ایران

چکیده:

پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه ابعاد مدیریت دانش با کیفیت زندگی کاری اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه ۸ انجام شد.جامعه آماری را کلیه اعضای هیات علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه ۸ تشکیل می دادند که بالغ بر ۲۲۲۸۳ نفر بودند.نمونه آماری ازطریق نمونه گیری به روش تصادفی خوشهای تک مرحلهای انجام شد، حجم نمونه با توجه به جدول مورگان ۳۷۹ نفر تعیین شد. به منظور جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه شامل پرسشنامه مدیریت دانش و کیفیت زندگی کاری استفاده شد. برای تعیین ویژگی های روانسنجی پرسشنامه، روایی محتوایی آن با نظر خواهی از متخصصان مورد تایید قرار گرفت.علاوه بر آن به منظور برآورد همسانی درونی بین سوال ها و مولفه ها از روش محاسبه آلفای کرونباخ استفاده شد. که اعتبار پرسشنامه مدیریت دانش ( ۰٫۸۷ ) و کیفیت زندگی کاری ( ۰٫۸۴ ) بدست آمد. نتایج استفاده از آزمون آماری خی دو توافقی و ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین ابعاد مدیریت دانش و کیفیت زندگی کاری اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه ۸ در سطح معنی داریP<0.01 رابطه معنی داری وجود دارد.