سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

بهرام اصل فتاحی – استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
سعید نجارپور استادی – مربی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ابعاد شخصیت و سبک های هویت با میزان استفاده از اینترنت و مقایسه آن در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۱ – ۹۰ انجام شده است. بدین منظور ۳۷۰ دانشجو با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی، انتخاب و پرسشنامه های پنج عاملی شخصیت NEO-FFI سبک های هویت برزونسکی و اعتیاد به اینترنت یانگ توسط آنها پاسخ داده شد. نتایج آزمون رگرسیون چند متغیری نشان داد که از بین ابعاد شخصیت، بعد با وجدان بودن با استفاده از اینترنت رابطه منفی و معنی دار دارد. آزمون همبستگی نیز نشان داد که با افزایش برونگرایی، موافق بودن و با وجدان بودن، میزان استفاده از اینترنت به صورت معنی دار کاهش می یابد. نتایج تحلیل رگرسیون برای سبک های هویت و میزان استفاده از اینترنت بیانگر ارتباط معنی دار بین سبک های هنجاری و سردرگم با میزان استفاده از اینترنت بود. همچنین نتایج آزمون همبستگی نشان داد که با افزایش سبک هویت هنجاری، میزان استفاده از اینترنت کاهش می یابد، اما با افزایش سبک هویت سردرگم، میزان استفاده از اینترنت نیز افزایش می یابد. یافته دیگر پژوهش این بود که میزان استفاده از اینترنت در دانشجویان پسر بیشتر از دختران، و در مورد سبک هویت تعهد، تفاوت به نفع دانشجویان دختر بود.