سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهرام کشاورزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
خلیل نادرخانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور
داریوش حسن پورگل افشانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول

چکیده:

هدف تحقیق حاضر بررسی روابط بین ابعاد رهبری تحولگرا درتوانمندسازی روسای موسسات بانکی استان تهران است جامعه آماری مورد مطالعه کلیه روسای موسسات بانکی استان تهران به تعداد ۲۵۰ نفر و حجم نمونه ۱۷۳ نفر که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده استفاده شده است روش گردآوری داده ها میدانی بوده و ابزار گرداوری داده ها پرسشناه های استاندارد بومی سازی شده چندعاملی رهبری و توانمندسازی است نتایج حاصل از تحلیل اطلاعات با استفاده از ضریب همبستگی پیرسوننشان داد که رابطه بین سبک رهبری تحول گرا درتوانمندسازی روسای موسسات بانکی استان تهران معنادار است بعلاوه تمامی مولفه های رهبری تحول گرا با توانمندسازی روسای موسسات بانکی استان تهران رابطه معناداری دارند همچنین تحلیل رگرسیون چندعاملی بیانگر این استکه از میان مولفه های رهبری تحول گرا ملاحظات فردی و انگیزش الهام بخش بیشترین تاثیر را درتوانمندسازی روسا دارند