سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضوان حجازی – استادیار گروه حسابداری،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واح
محمد چمن آرا – کارشناسی ارشد حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرو دشت،بوشهر ایران
محمد قهرمان یزدی – کارشناسی ارشد حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت شیراز،ایران

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی میزان تاثیر سطح آگاهی مدیران بخشها از صورت های مالی برافزایش عملکرد بخش خود و بررسی وابستگی دانش مدیراز صورت های مالی به موفقیتهای مالی بخش خود است تا نشان دهد که آیا دیدگاه نظری مدیریت و تاثیر آن برکاربه شکل روشهای عملی برعملکرد شغلی اش اثرگذار است و درنهایت منجر به رشد مالی بخش می شود یا خیر جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده دربازار بورس اوراق بهادار تهران است به منظور انجام این تحقیق پیمایشی ۱۲۰ شرک تنمونه انتخاب شد و برای جمع آوری اطلاعات با این فرض که هرشرکت تولیدی به طور متوسط سه بخش تولیدی دارد ۳۶۰ پرسشنامه کتبی برای این شرکت ها ارسال شد دوره مورد مطالعه این تحقیق سال ۱۳۸۸ می باشد برای تحلیل پاسخ ها از آزمونهای دو جمله ای t یک نمونه ای و رتبه علامت دار ویلکاکسون کروسکال والیس آماره فیشر و آزمون من ویتنی استفاده شد نتایج آزمونها نشان دادکه میزان آگاهی و دانش مدیران درسطوح مختلف نسبت به صورت های مالی برمیزان سود خالص شرکت تاثیر گذار است همچنین نتایج بررسی ها نشان داد که به جز جنسیت مدرک تحصیلی رشته تحصیلی گروه سنی و تجربه کارحرفه ای جامعه آماری برپاسخ آنان به سوالهای پرسشنامه تاثیر داشته است.