سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نوید فلاح حق محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی(بازاریابی) دانشگاه ایلام
قاسم علی شیری – استادیار دانشگاه ایلام
یاسان ا… پوراشرف – استادیاردانشگاه ایلام

چکیده:

با توجه به جایگاه شرکت های کوچک و متوسط در دنیای امروز و همچنین اهمیت نقش کارآفرینی در این شرکت ها، شاهد انجام وظایف این شرکت ها به شیوه ای متفاوت می باشیم. یکی از این وظایف، شیوه بازاریابی این شرکت ها است. هدف از این تحقیق بررسی رابطه آمیخته شخص به عنوان یکی از ابزار بازاریابی اینشرکت ها با میزان کارآفرینی سازمانی شان می باشد. از آن جا که جامعه تحقیق ۶۷ شرکت موجود در شهرک صنعتی فرامان کرمانشاه بود، لذا نمونه و جامعه تحقیق یکسان شد. به کمک نرم افزارSPSS و آزمون همبستگی اسپیرمن معلوم شد که رابطه بین آمیخته شخص و کارافرینی سازمانی معنادار و مثبت ۰/۶۴۹می باشد. همچنین در این تحقیق رابطه سن صاحبان کسب و کار و میزان کارآفرینی سازمانی معنی دار و منفی بدست آمد و جایگاه آمیخته بازاریابی و کارآفرینی سازمانی بالاتر از متوسط حاصل شد