سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی تاتینا –
مهتاب قریب خانی –

چکیده:

این تحقیق جهت بررسی تأثیر بخش محلول در آب نفت خام بر تجمع فلزات سنگین وانادیوم ، نیکل، کادمیوم و سرب در بافت عضله ماهی یلی در آزمایشگاه سمشناسی آبزیان پژوهشکدهاکولوژی خلیج فارس در بهار سال ۱۳۸۵ انجام گرفت. دو محلول یکی عاری از نفت خام به عنوان شاهد و دیگری با دوز ppm 12 از نفت خام بهروش اندرسن و با استفاده از آب دریا که مشابه آب محل صید ماهیها بود تهیه گردید. سپس ۲۴ عدد ماهی صیدشده از ۶ ایستگاه مختلف در بخش شمالی خلیج فارس، در آزمایشات زیست سنجش بلند مدت ( ۸ روزه) به تعداد ۱۲ عدد ماهی در هر یک از تیمار ها قرار گرفتند. پس از پایان ۸ روز در معرضگذاری ، ماهیان مورد آزمایش بطور جداگانه فریز و بستهبندی شده و جهت تعیین میزان تجمع فلزات سنگین در بافت عضله به آزمایشگاه ارسال شدند. اندازه گیری غلظت فلزات سنگین بوسیله دستگاه جذب اتمی ( فیلیپس مدل ۹۴۰۰ PU) انجام گرفت. در این مطالعه میانگین میزان تجمع فلزات سنگین وانادیوم ، نیکل، کادمیوم و سرب ( x ±STD) در بافت عضله ماهیان شاهد به ترتیب برابر باppm 0/02 ± ۰/۱۵ , ppm 0/36± ۰/۰۳ ppm 0/02 ± ۰/۰۱ppm (رجوع شود به متن) …………….. سنگین وانادیوم ، نیکل، کادمیوم و سرب می باشد. همچنین در ماهیان هر دو تیمار ترتیب تجمع فلزات سنگین بصورت Pb>Ni>V>Cd مشاهده گردید که این روند افزایشی با توجه به آزمون T-test معنی دار می باشد. از سوی دیگر وجود مقادیر نسبتاً زیاد از تجمع این فلزات در ماهیان شاهد را میتوان به آلودگی آب محل زیست این ماهیان (خلیج فارس) نسبت داد. علاوه بر این میانگین غلظت فلزات سنگین سرب، وانادیوم و کادمیوم در بافت عضله ماهیان شاهد پایین تر از حد مجاز استاندارد برای مصارف انسانی تشخیص داده شد.