سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا پهلوان – دانشجوی کارشناسی ارشد
شاهین رفیعی – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله رابطه ی بین انرژی ورودی و خروجی در واحد سطح در محصول سیب زمینی در شهرستان دماوند استان تهران بررسی شده است. برای این کار داده ها به صورت تصادفی از ۴۴ مزرعه تولید سیب زمینی در منطقه با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده و توسط نرم افزار ۱۷SPSS تحلیل شد. نتایج نشان داد که انرژی ورودی کل برابر با۱۱۸۱۴۷/۳۳مگاژول بر هکتار MJ ha-1می باشد. همچنین کل انرژی خروجی و نسبت انرژی خروجی به انرژی ورودی به ترتیب برابر۸۵۵۱۴/۱۵ و۰/۷۲می باشد. انرژی الکتریسیته ۴۶/۳۳درصد ) و کود ۲۵/۰۸ بیشترین درصد انرژی ورودی را در میان نهاده های مورد بررسی به خود اختصاص داده اند. نتایج رگرسیون نشان داد که سهم انرژی ورودی های نیروی انسانی (۱۱۰۲/۹۲MJ ha-1 کود ۲۹۶۳۰/۰۳MJ ha-1 آب ۸۱۲۵/۲۹ وسوخت۶۰۲۷/۹۹MJ ha-1 در بازده محصول معنی دار بود. انرژی نیروی انسانی و کود به ترتیب با ضریب۱/۴۹ و۰/۳۱۲ بالاترین ضرایب را در میان ورودی های مورد بررسی دارا می باشند.