سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شریف براتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه صنعتی شاهرود
احمد رمضان زاده – استادیار، دانشگاه صنعتی شاهرود
حسین میرزایی نصیرآباد – استادیار، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

یکی از چالشهای پیش روی زندگی انسانها بر روی کره زمین، پدیده گرم شدن زمین Global Warming میباشد که منجر به افزایش میانگین دمای سطح زمین و اقیانو سها شده است. مهمترین عامل این پدیده، افزایش گازهای گلخانه ای میباشد؛ به طوری که بین افزایش میزان گازهای گلخانه ای موجود در جو با گرم شدن کره زمین ارتباط مستقیمی وجود دارد. با گسترش روزافزون صنعت و افزایش جمعیت، انتشار گاز دیاکسیدکربن روند رو به رشدی در جهان داشته و با توجه به افزایش درصد این گاز در جو کره زمین، نیاز به مدیریت میزان انتشار این گاز به شدت احساس میشود. فرایند جمعآوری و ذخیرهسازی گاز دیاکسیدکربن CCS: Carbon Capture and Storage راه حلی برای مدیریت انتشار این گاز و جلوگیری از ورود آن به جو میباشد. در این مقاله به بررسی ذخیرهسازی گاز دیاکسیدکربن در ساختارهای زمینشناسی پرداخته شده است و به طور خاص از میان گزینههای مستعد برای ذخیرهسازی این گاز، ذخیرهسازی در مخازن نفت و گاز به دلیل وجود مزایایی از قبیل افزایش تولید مواد هیدروکربوری و وجود تاسیسات اولیه ذخیرهسازی، شرح داده شدهاند.