سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید محجوب مقدس – دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه امام حسین (ع)
محمدمهدی نظری – دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علیرضا مصطفی ئی – دانشکده مکانیک- دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در مقالهی حاضر به بررسی سیستم تعلیق ارابهی فرود در مدول ماهنشین پرداخته شده است. بدین ترتیب که فرض شده است، پس از طی مراحل مختلف توسط سفینه، قسمت مدول ماهنشین از سفینه جدا شده و با طی خط سیر مخصوص فرود به نزدیکی سطح ماه رسیده است. هدف این است که بر اساس روابط دینامیکی و شرایط سطح ماه به بررسی سیستم تعلیق و ارابهی فرود بپردازیم، به طوری که: -۱ انرژی جنبشی اولیه را به طور ایمن جذب نماید. -۲ از واژگونی در حین تماس مدول با سطح ماه جلوگیری کند. -۳ در برابر عوامل اخلالانگیز از قبیل سرعت افقی مدول، ناهمواریهای سطح ماه، انحراف از وضعیت تعادل، غلتش، طوفان و … مقاوم باشد. برای بررسی اعضای سیستم تعلیق، نقاطی که نیروهای خارجی در آنها بر روی سیستم اعمال میشوند، مشخص میگردند. مدول ماهنشین به صورت سیستم چهارپایهای در نظر گرفته شده و نیروی عکسالعمل وارده به هر یک از پایهها و لذا فشار عکسالعمل زمین به دست میآید که با استحکام تکیهگاهی خاک ماه مقایسه میگردد. در ادامه شعاع جایگیری ارابهی فرود را با تحلیل پایداری فرود به دست میآوریم