سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن اعتمادی – استادیار، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
علیرضا آجودانیان – کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

در این تحقیق سعی بر آن شده تا خطوط ریلی با مقطع UIC-60 با تراورسهای بتنی ، بتنی پیش تنیده و چوبی تحت اثر زلزله بررسی گردد. بدین منظور و با استفاده از نرم افزار اجزاء محدود ANSYS 12 و با استفاده از تئوری تیر برروی بستر ارتجاعی )جرم و فنر( این خطوط مدل سازی وتحلیل دینامیکی گردیدند. با توجه به نوع آنالبز دینامیکی، از یک شتابنگاشت مبنا که برای این تحقیق شتاب نگاشت زلزله ناغان می باشد ،استفاده شده است. باتوجه به تحلیل انجام شده افزایش سرعت قطار تأثیر مستقیمی بر افزایش اثر زلزله بر ریل دارد. همچنین خطوط را ه آهن با ریل از نوع UIC-60 با تراورس چوبی رفتار مناسبتری از خود تحت اثر زلزله نشان میدهند.