سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مریم محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی
حبیب علیمحمدیان – دکتری کرونولوژی
جعفر صبوری – کارشناس ارشد
محمودرضا مجیدی فرد – دکتری چینه شناسی و فسیل شناسی

چکیده:

جهت تعیین عرض دیرین جغرافیایی البرز خاوری درزمانهای اردویسین پسین و سیلورین ازتلفیق دو روش دیرینه مغناطیس و پالینولوژی استفاده شد تعداد۴۵ مغزه جهت داراز۳ ایستگاه برای بدست آوردن دیرین جغرافیای مغناطیسی از میان لایه های ولکانیکی سازندهای ابرسج و سلطان میدان و تعداد۲۵نمونه شیلی به منظور تعیین سن و دیرین جغرافیای زیستی سازندهای نامبرده به وسیله آکریتارک ها برداشت شد و بعدازآماده سازی درآزمایشگاه دیرینه مغناطیسی و پالینولوژی مورد مطالعه قرارگرفتند نمونه های مغناطیسی ایستگاه S1 میان لایه بازالتی راس سازند ابرسج هم ارز قلی به علت دوباره مغناطیس شدگی قابل استفاده نبوده ولی با ستفاده ازاکریتارک های شاخص دیرین جغرافیایی مانند Dactylofusa cabottii, Dactylofusa striatifera, Safirotheca cf. safira, Tylotopalla sp., موقعیت البرز خاوری پیرامون گندوانایی (peri-Gondwanan پیشنهاد می شود.