سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نرگس سادات سیفی – دانشجوی کارشناس ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی
فریبرز قریب – استادیار سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی
مریم ناز بهرام منش تهرانی – استادیار
فرزاد قریب – استادیار

چکیده:

نهشته های کربونیفر پیشین برای اولین باربا محوریت بازوپایان دربرش باختر دریاچه تارمورد بررسی قرارگرفته است که برمبنای شناسایی و رده بندی دیرینه شناسی ۷گونه ۹جنس ۱روخانواده و ۲خانواده ازراسته های ;Athyrididina ;Rhynchonellida ;Orthida ;Orthotetida ;Productida وSpiriferinida به سن کربونیفر پیشین تورنزین میانی – پسین تا ویزئن پیشین درسه زیست زون تجمعی از این برش معرفی شده است باتوجه به سایر اجزای اسکلتی و بررسی رخساره های کربناته رسوبگذاری دراین برش مربوط به محیطهای دریایی کم ژرفا در اب و هوای گرم دوران پالئوزوئیک پسین و دریک سیستم سدی – ساحلی دررمپ کم شیب درمنطقه پشت ریف می باشد.