سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

آزاده مرادی سروستانی – کارشناس ارشد گروه مدیریت آموزشی، واحد مرودشت، دانشگاه آز اد اسلامی، ایران
رضا زارعی – استاد یار گروه مدیریت آموزشی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

چکیده:

هدف پژوهش حاضر نیازسنجی دورههای آموزش ضمن خدمت سازمان از دیدگاه کارکنان می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل همه کارکنان آموزش و پرورش ناحیه ۴ شیراز می باشد. روش تحقیق با توجه به ساختار آن توصیفی از نوع پیمایشی بوده است که تعداد ۹۰ نفر بهعنوان نمونه از طریق سرشماری انتخاب شده اند. ابزار اندازهگیری، پرسشنامهای محقق ساخته بر اساس طبقه بندی نیازها از نظر براد شاو مشتمل بر ۳۳ سؤال بسته پاسخ و ۴ سؤال بازپاسخ بود. جهت سنجش روایی آن از روایی صوری استفاده شده و پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ ۰/۸۵ برآورد شده است. برای تجزیه و تحلیل دادههای آماری از روشهای آمار توصیفی چون فراوانی، میانگین و انحراف معیار و از روش آماری استنباطی t تک متغیره استفاده شد. نتایج آماری پژوهش نشان داد که نیاز کارکنان در برگزاری دورههای آموزش ضمنخدمت در بعد هنجاری با میانگین۳/۵۸بعداحساس شده با میانگین ۳/۸۴ بعدبیان شده با میانگین ۳/۸۶ بعد مقایسهای با میانگین۲/۴۷ و بعد پیش بین با میانگین ۳/۳۸ بوده است. همچنین نتایج آمار استنباطی حاکی از آن بود که در نیازسنجی دورههای آموزش ضمنخدمت به بعد هنجاری،احساس شده، بیان شده، مقایسه ای و پیش بین توجه لازم شده است