سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد میری – کارشناس ارشد گروه علمی مدیریت
زین العابدین فلاح – عضو هیئت علمی گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

هدف از این تحقیق، بررسی دیدگاه مدیران دستگاه های دولتی استان گلستان نسبت به به کارگیری سیستم اطلاعاتی مدیریتMIS) بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و معاونان ارشد دستگاه های دولتی استان گلستان که در سال ۱۳۸۹ مشغول به کار بوده اند می باشد N=140) حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تعیین (n=115 و به طور تصادفی انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع توصیفی بود. همه آزمودنی ها پرسشنامه عوامل استقرار سیستم های اطلاعاتی (فلاح، ۱۳۸۴ ) شامل سوالاتی از نوع لیکرت را تکمیل نمودند. روایی و پایایی پرسشنامه در جامعه هدف در حد α=۰/۰۵ بررسی و تصویب شد. آزمون تی تک نمونه ای تایید کرد که میزان آشنایی مدیران با فواید سیستم های اطلاعاتی مدیریت P<0/ و ۰۰۱ t=563 و اعتقاد به نامناسب بودن روش های سنتی بیش از حد مورد انتظار است t=-3.28 ,(P<0/001یعنی میانگین مشاهده شده بیشتر از میانگین معیار μ=۳ می باشد.و از طرف دیگر مقاومت در برابر استقرار و به کارگیری آن P<0/ و ۰۰۱ t=3.26)همچنین وجود عوامل نامناسب سازمانی P<0/ و ۰۰۱ t= 4.20 و عدم آشنایی مدیران با سیستم های اطلاعاتی رایج در سازمان ها از مهم ترین موانع استقرار و به کارگیریMIS در سازمان های دولتی می باشد.