سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهدی صفدری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
مهدی میرزایی علویجه – دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت
محمدتقی قانعیان – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتیدرمانی شهید صدوقی یز
محمدحسن احرام پوش – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتیدرمانی شهید صدوقی یز

چکیده:

بسیاریاز متخصصین علوم زیست میحطی نیز بازیافت را به عنوان راه حل اساسی برای کاهش میزان زباله تولیدی وکاهش مصرف منابع طبیعی و درنتیجه کاهش آلودگی هایناشی از استخراج مواد اولیه و تولید زباله درنظر می گیرند.هدف این پژوهش بررسی میزان دیدگاهزنان خانه دار شهر یزد درزمینه بازیافت مواد زائد جامد می باشد این مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی می باشد جامعه مورد پژوهش زنان خانه دار شهر یزد هستند درنمونه ۳۰۰ نفری بصورت تصادفی خوشه ای از پنج منطقه شهر شمال جنوب شرق غرب مرکز واز هرمنطقه دو خوشه هر خوشه شامل یک محله بود که ۳۰ خانوار بررسی می شد انتخاب گردیدند ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته دارای روایی و پایایی معتبر دردو بخش دمگرافیکو عمرکد می باشد که بصورت مصاحبه و خود گزارش دهی توسط دو کارشناس آموزش دیده تکمیل گردیدند. با توجه به نتایج کسب شده از علاقه و نیازمندی آموزش درزنان خانهدار به عنوان مدیران خانواده نسبت به برنامه ها ی بازیافت مواد زاید جامد لذا اهتمام دراین مقوله لازم و ضروری به نظر می رسد.