سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای تحصیلات عالیه ی دختران ، فرصتها و تهدیدها

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

طیبه بهم یاریان – کارشناسان ارشد علوم تربیتی
علی نظر حیاتی –

چکیده:

پژوهش حاضر باتاکید برنقش زنان درتسریع روند توسعه پایدار و با هدف شناسایی عوامل مشارکت اجتماعی از دیدگاه زنان تحصیلکرده انجام گرفت برای دستیابی به هدف اصلی پژوهش سه پرسش اصلی مطرح گردید که عبارت بودند از عوامل تاثیر گذار برمشارکت اجتماعی زنان تسهیل کننده و بازدارنده به ترتیب اولویت ازدیدگاه زنان تحصیلکرده کدامند؟ آیا بین عوامل مشارکتی زنان تحصیلکرده با میزان تحصیلات رابطه وجود دارد؟ آیا بین عوامل مشارکتی زنان تحصیل کرده با شاغل بودن آنان رابطه وجود دارد؟ روش پژوهش توصیفی و به شیوه پیمایشی بوده است جامعه آماری شامل تمامی زنان شهر کرمانشاه ردسال ۱۳۸۵ که دردامنه سنی ۲۰ تا ۴۰ سال قرار داشتند ۱۲۳۲۶۱ نفر حجم نمونه آماری ۳۷۰ نفر برآورد شد که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخته بود که براساس مبانی نظری درشش بعد عوامل فرهنگی حقوقی اجتماعی اقتصادی آموزشی و فردی روانشناختی با ۴۵ گویه درمقیاس لیکرت طراحی گردید. اعتبار پرسشنامه از طریق فرمول آلفای کرونباخ محاسبه گردید.