سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهاره غلامی – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی ،دانشگاه پیام نور،اصفهان،ایران

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر بررسی میزان استقرار عوامل مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش شهر اصفهان از دیدگاه دبیران زن شهر اصفهان است. در این پژوهش توصیفی جامعه آماری را کلیه دبیران زن مقطع متوسطه تشکیل میدهند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامهایی است که حاوی ۲۱ سوال میباشد. این پرسشنامه در سال ۲۰۰۱ توسط پاستور تهیه شده. پاسخگویی به این پرسشنامه در قالب مقیاس پنج ٪ درجهایی لیکرت است. این پرسشنامه شش عامل اساسی مدیریت دانش را مورد بررسی قرار میدهد. پایایی پرسشنامه در تحقیق حاضر ۹۷ برآورد شد. نمونه تحقیق ۱۷۰ نفر بود. نتایج نشان داد که در هر شش عامل مرتبط با استقرار مدیریت دانش، میانگین پاسخهای آزمودنیها کمتر از حد متوسط میباشد. ضمناً بین بعضی از عوامل جمعیت شناختی آزمودنیها (سابقه خدمت، مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی) و نمره آنان در پرسشنامه مدیریت دانش رابطه معناداری مشاهده شد