سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صابر امجدیان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه، حسابداری، قروه، ایران
بهرام میهمی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه، حسابداری، قروه ایران
کیهان پردگی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه، حسابداری، قروه ایران

چکیده:

امروزه فناوری اطلاعت و بهره گیری از ارتباطات الکترونیکی یکی از اجزای لاینفک زندگی روزمره به شمار می رود. بهره گیری از این فناوری در عرصه های گوناگون زندگی مؤثر بوده تا جایی که بسیاری از سازمان ها، بانک ها، مراکز خرید، کلیه مبادلات و تعاملات حرفه ای خویش را بر پایه این فناوری تغییر داده اند. در این راستا، نظام های آموزشی و از جمله نظام آموزش حسابداری می تواند در مسیر توسعه از این ابزارها استفاده نماید اما استفاده از فناوری اطلاعات در استان کردستان شاید هنوز به جایگاه خود دست نیافته باشد، به همین منظور به بررسی نظرات اساتید رشته حسابداری در مورد قابلیت استفاده از فناوری اطلاعات در حسابداری، فراهم بودن امکانات جهت ا ستفاده و زیرساخت های لازم برای استفاده از فناوری اطلاعات در استان کردستان پرداختیم. برای این کار از ابزار پرسشنامه بهره گرفتم و از ۶۲ پرسشنامه واصله، نتایج تحقیق حاکی از این مطلب بود که ۹۶/۸% از اساتید نیاز به استفاده از فناوری اطلاعات را خیلی زیاد و زیاد دانسته اند و تنها ۳/۲% اساتید این میزان را زیاد و خیلی زیاد دانسته اند. همچنین در مورد قابلیت استفاده فناوری اطلاعات در حسابداری، نظرات اساتید ن شانگر این مطلب است که ۸۵/۵% از اساتید کاملاً م وافق یا موافق، قابل استفاده بودن این ابزارها در حسابداری می باشند و تنها ۱۴/۵% آنها نظری غیر از این را دارند. در نهایت بررسی اینکه آیا زیرساخت های لازم در مورد فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود دارد یا نه، حاکی از این مطلب است که ۸۸/۸ از اساتید حسابداری معتقدند که زیرساخت های لازم و همچنین موانع بکارگیری فناوری اطلاعات در حسابداری بصورت کلی، خیلی زیاد و زیاد می باشند و تنها ۱۱/۲% نظرشان غیر از این می باشد. به علاوه به بررسی تفاوت نظرات اساتید مختلف در مورد فرضیات تحقیق پرداختیم و به همین خاطر، اساتید را به مدعو و هیئت علمی، با ساقه بالاتر از ۵ سال و زیر ۵ سال و همچنین به شاغل در حرفه و تدریس در دانشگاه تقسیم بندی نمودیم. در نهایت به این نتیجه دست یافتیم که علی رغم اینکه فناوری اطلاعات در نظام آموزش حسابداری مفید بوده و می تواند باعث توسعه و پیشرفت در آموزش ح سابداری گردد. اما امکانات و زیرساخت های لازم برای استفاده از این ابزارها در استان کردستان هنوز فراهم نیست و بایستی به حل مشکلات موجود پرداخته شود.