سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

هدی محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز
عبدالرحمن راسخ – هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

استفاده از رگرسیون چندکی این امکان را فراهم می آورد تا اثر متغیرهای توضیحی در نقاط مختلفی از توزیع شرطی متغیر پاسخ مورد بررسی قرار گیرد و در نتیجه تحلیل کامل تری نسبت به روش رگرسیون کمترین توان های دوم ارائه شود. مسئله دگرگونی ساختاری نیز از مسائل مطرح جهت بررسی ثبات اثر گذاری متغیرهای مؤثر بر متغیر پاسخ می باشد. در مقاله پیش رو، آزمونی برای تبشخیص رویداد دگرگونی ساختاری بر پایه برآوردهای رگرسیون چندکی معرفی می شود که به کمک آن می توان وجود دگرگونی ساختاری را نه تنها در مرکز توزیع شرطی، بلکه در چندک های بالایی و پائینی آن نیز مورد بررسی قرار داد و فرآیطندی نیز جهت برآورد تعداد دفعات رویداد دگرگونی با استفاده از آماره آزمون مناسب ارائه می شود. در نهایت برای نشان دادن کربرد روش معرفی شده، داده های سری زمانی تولید ناخالص ملی ایران طی سالهای ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۰ مورد بررسی قرار گرفته و نتایج مطلوب حاصل شده است.