سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه کارگری – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادی، گروه زمین شناسی، دانشگاه سیستان و بلو
محمد بومری – دانشیار گروه زمین شناسی، دانشگاه سظستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
ساسان باقری – استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده:

ذخیره لایه ای منگنز سردشت در زون فلیش شرق ایران قرار گرفتهاست. در منطقه مذکور لایه های متعددی از منگنز قرار دارند که در امتداد لایه های شیلی ارغوانی رنگ گسترده شده اند. لایه های منگنز در این منطقه بر روی یک لایه سیلیسی ریز بلور او نوع ژاسیروئید قرار دارند. مجموعه مطالعات سنگ نگاری و نتایج حاصل از دیفراکتومتری اشعه ایکس (XRD) حاکی از مقادیر متغیری از پیرولوزیت، منگانیت، براونیت و بیکسبیت است. کانیهای باطله شامل: کوارتز، کانیهای کربناته و رسی باریت، پیریت و مگنتیت است. زون های دگرسانی موجود در منطقه به ترتیب اهمیت عبارتند از دگرسانی سیلیسی، دگرسانی سیلیسی، دگرسانی کوارتز+ سرسیت+ پیریت، دگرسانی پروپلیتک + سریسیتیک. تشکیل این کانسار منگنز در ارتباط بافعالیت های آتشفشانی- رسوبی است.