سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نسیم نوریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مبارزه با علفهای هرز
محمدحسن هادی زاده – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
علی باقرزاده چارجویی – استادیار دانشگاه آزاد مشهد

چکیده:

به منظور برسی اثردگرآسیبی جداگانه یا برهم اندامهای برگ و بنه زعفران بررشد اولیه گیاهان آزمون آزمایشی درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار درگلخانه به اجرا درآمد عامل اول نوع بقایای دگرآسیب دردو سطح شامل بنه و برگ زعفران به شکل پودرشده و عامل دوم درسه سطح شامل سه میزان صفر۱۰و۲۰ گرم ازهریک که به شکل فاکتوریل با عامل اول به پانصدگرم خاک افزوده شد پس ازیک ماه بذرگیاهان گندم کلزا سورگوم سوروف و تاج و خروس وحشی درگلدان ها کشت و یک تیمارشاهد نیزدرنظر گرفته شد نتایج نشان داد که با افزایش بقایای برگ طول ساقه سورگومو با افزایش بقایای بنه طول ریشه گندم کاهش یافت درمقابل اثرات افزایشی ناشی ازاضافه کردن بقایای بنه و درمواردی برگ برویژگیهای اندازه گیری شده مشاهده شد که به نوعی حاکی ازوجود اثرهورمسیس بود برای مثال با افزایش بقایای بنه یا برگ زعفران طول ریشه و ساقه سوروف افزایش نشان داد تاج خروس نسبت به هیج یک ازتیمارهای ازمایش پاسخ معنیداری نداشت.