سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد واقفی – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خلیج فارس
مالک موحد زاده – دانشجوی کارشناس ارشد عمران ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
آرش ادیب – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید چمرا

چکیده:

نفوذپذیری خاک یک حوضه آبریز بنا به اقلیم و شرایط و ساختمان خاک خاص خود، پارامترهای منحصر به فردی دارد. در این تحقیق سواحل رودخانه مند از توابع شهرستان دشتی- استان بوشهر، طی شبکه بندی خاصی با حفر تعداد ۶۰ چاهک مورد مطالعه قرار گرفت. در این چاهک ها میزان نفوذ عمودی آب به خاک با روش آزمایش صحرایی حلقه مضاعف با سه مرتبه تکرار آزمایش، اندازه گیری شد. جهت تعیین بهترین ضرایب مدل های نفوذپذیری Overton و Hall دو برنامه کامپیوتری به زبان ویژوال بیسیک نوشته شد تا ضرائب معادلاتی که کمترین خطا را نسبت به منحنی های بدست آمده از آزمایشات نشان می دهند به عنوان بهترین ضرائب، تعیین نماید. برنامه های مذکور با قرار دادن حالتهای مختلفی از ضرایب (برای هر آزمایش بیش از یک میلیون حالت) بهترین ضرایب این مدل ها را که با آزمایشات تجربی تطابق بیشتری داشت به همراه میزان خطا به عنوان خروجی اعلام می نمود. در این تحقیق با میانگین خطای قابل اغماضی، بهترین ضرایب این مدل ها جهت حوضه آبریز مورد مطالعه انتخاب گردید.. نتایج حاصل بیانگر این است که مدل نفوذپذیری Overton نسبت به مدل Hall انطباق بیشتری با خاک این منطقه دارد. همچنین تکرار آزمایشات هر چاهک بیانگر روند نفوذپذیری تقریباً یکسانی در مورد این حوضه می باشد.