سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد واقفی – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خلیج فارس
مالک موحدزاده – کارشناس ارشد مهندسی عمران، مهندسی سازه، دانشگاه آزاد بوشهر
عباس خواجه – کارشناس ارشد مهندسی عمران، مهندسی سازه، دانشگاه آزاد بوشهر

چکیده:

نفوذپذیری خاک یک حوضه آبریز بنا به اقلیم و شرایط و ساختمان خاک خاص خود، پارامترهای منحصر به فردی دارد. در این تحقیق سواحل رودخانه باهوش از توابع شهرستان تنگستان – استان بوشهر، طی شبک هبندی خاصی با حفر تعداد ۶۰ چاهکمورد مطالعه قرار گرفت.در این چاه کها میزان نفوذ عمودی آب به خاک با روش آزمایش صحرایی حلقه مضاعف با سه مرتبه تکرار آزمایش، انداز هگیری شد.جهت تعیین بهترین ضرایب مد لهای نفوذپذیری هورتون و هال دو برنامه کامپیوتری به زبانویژوال بیسیک نوشته شد تا ضرائب معادلاتی که کمترین خطا را نسبت به منحن یهای ب هدست آمده از آزمایشات نشان م یدهندبه عنوان بهترین ضرائب، تعیین کند. برنام ههای مذکور با قرار دادن حال تهای مختلفی از ضرایب ( برای هر آزمایش بیش از یک میلیون حالت) بهترین ضرایب اینمد لها را که با آزمایشات تجربی تطابق بیشتری داشت به همراه میزان خطا به عنوان خروجی اعلام م ینمود. در این تحقیق با میانگین خطای قابل اغماضی، بهترین ضرایب این مد لها جهت حوضه آبریز مورد مطالعه انتخاب شد.