سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا محمددوست چمن آباد – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
مهین درویشی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت علف های هرز دانشگاه محقق اردبیلی
محمدتقی آل ابراهیم – استادیار دانشگاه کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

گوجه فرنگی گیاهی است یک ساله، بوته ای که به صورت مزرعه ای وگلخانه ای به طور مستقیم و غیر مستقیم کشت می شود. به منظور بررسی اثر دو فاکتور تنش رطوبت و تراکم علف هرز پهن برگ داتوره، برارتفاع گیاه گوجه فرنگی رقم CH فلات، آزمایشیفاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی در سال ۱۹۳۱ انجام شد. تیمارها شامل سه سطح آبیاری )آبیاری کامل، ۹۳ درصد تخلیه رطوبت، ۰۳ درصد تخلیه رطوبت( ، سه تراکم علف هرز داتوره ۱و۲۴ بود. صفت مورد بررسی در مرحله رشد رویشی اندازه گیری شد. نتایج آزمایش نشان دادکه با افزایش تنش، ارتفاع گوجه فرنگی کاهش یافت، به طوری که بیشترین ارتفاع گیاه در تیمار شاهد با آبیاری کامل وکمترین ارتفاع گیاه در تیمار ۰۳ درصد تخلیه رطوبت مشاهده شد و با افزایش تراکم این علف هرز، ارتفاع بوته گوجه فرنگی کاهش یافت