سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا محمددوست چمن آباد – استادیار دانشگاه کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
مهین درویشی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت علف های هرز دانشگاه محقق اردبیلی
علی رسولزاده – استادیار دانشگاه کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

تاج خروس یکی از مهمترین علف های هرز تابستانه وپهن برگ بوده که در رشد و عملکرد گوجه فرنگی اختلال ایجاد می کند به منظور بررسی اثر دو فاکتور تنش رطوبت و تراکم علف پهن برگ تاج خروس بر میزان کلروفیل گیاه گوجه فرنگی رقم CH فلات،آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی در سال ۱۹۳۱ انجام شد. تیمارها شامل سه سطح آبیاری)آبیاری کامل، ۹۳ درصد تخلیه رطوبت، ۰۳ درصد تخلیه رطوبت( ، سه تراکم علف هرز تاج خروس) ۱،۲،۱ ( بود. صفت مورد بررسی در مرحله رشد رویشی، اندازه گیری شد. نتایج آزمایش نشان دادکه با افزایش تنش، میزانکلروفیل گیاه گوجه فرنگی کاهش یافته و با افزایش سطوح تنش، میزان کاهش کلروفیل شدت بیشتری بافت ، به طوری که بیشترینمقدار کلروفیل در تیمار آبیاری کامل وکمترین در تیمار ۰۳ درصد تخلیه رطوبت مشاهده شد. درمورد تراکم هم، با افزایش تراکم علفهرز تاج خروس میزان کلروفیل گوجه فرنگی کاهش یافت. بیشترین میزان کلروفیل برگ در تراکم صفر تاج خروس )شاهد( مشاهده شد.