سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

زهره صداقت کیش – کارشناس ارشد میوهکاری
نوراله معلمی – عضو هیات علمی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
اسماعیل خالقی – عضو هیات علمی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
صفورا سعادتی – کارشناس ارشد میوهکاری

چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی دو شیوه متفاوت کاربرد هورمونهای اکسینی بر ریشهزایی قلمه های درختچه دارایی در دو زمان بهمن و اسفندماه ۱۳۸۶ و مقایسه نتایج آن با نتایج سایر پژوهشهای انجام شده بر روی این گونه بود. در روش اول هورمون های NAA و IBA بر پایههای مادری ۲۴ ساعت قبل از تهیه قلمه اسپری شدند و روش دوم اسپری قلمههای برگدار بعد از استقرار در بستر کشت بود. نتایج آزمایش نشان داد که روش دوم برای تمامی صفات اندازهگیری شده برتر از روش اول بود اما مقایسه این دو روش با نتایج پژوهش سایر محققین نشان داد که شیوه سنتی فروبری سریع انتهای قلمه در محلولهای ریشه زا مؤثرتر در میزان ریشه دهی قلمه های دارایی است.