سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی بختیاری – دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی – مهندسین مشاور افراز پیمایش – معاونت م
محمد الماسی – کارشناس ارشد – سازمان آب و برق خوزستان – معاونت حفاظت و بهره برداری منا
نیما شهنی کرم زاده – دانشجوی دکترای سازه های آبی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمرا

چکیده:

تخمین درست حجم رسوبات حمل شده توسط رودخانه ها در پروژه های آبی از اهمیت بسیاری برخوردار است. به طورکلی معادلات تجربی زیادی توسط محققین برای برآورد رسوب رودخانه ها پیشنهاد گردیده است . انتقال رسوب و رسوب گذاری، پیامدهایی چون ایجاد جزایر رسوبی در مسیر رودخانه و در نتیجه کاهش ظرفیت انتقال جریان های سیلابی، کاهش عمر مفید سدها و ظرفیت ذخیره مخازن، رسوب گذاری در کف کانال و بسیاری مسائل و مشکلات دیگر را در ب ر دارد . امروزه استفاده از مدل های ریاضی به دلیل ساختار ریاضی کاملاً غیر خطی می تواند جایگزین مناسبی برای مدل های دیگر باشد . تحقیق حاضر بر روی رودخانه بابلرود صورت گرفته است که با استفاده از پارامترهای اندازه گیری شده در ایستگاه هیدرومتری کشتارگاه پارامتر بار معلق رسوبات مدل شده است. بدین منظور پارامترهای روزسال، دبی، اشل سطح آب و غلظت اندازه گیری شده در ایستگاه به عنوان ورودی های مدل در نظر گرفته شده و با استفاده دو الگوریتم یادگیری از مدل شبکه عصبیAlyouda پارامتر بار معلق پیش بینی گردید و در نهایت عملکرد این دو الگوریتم با هم مقایسه گردید