سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

انوشیروان فرشیدیان فر – دانشیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد
امین ثقفی – دانشجوی دکتری مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد
ایمان ثقفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

این پژوهش به بررسی و تحلیل ارتعاشات غیرخطی چرخدندهای و بیان پدیده دوشاخهشدگی ۱ و آشوب ۲ در اینگونه از سیستمهای غیرخطی میپردازد. یک مدل دینامیکی از سیستم چرخدندهای بادرنظرگرفتن عامل غیر خطی لقی ارائه و روش بالانس هارمونیک افزایندهIHB)برای بررسی پاسخ معادلات مربوطه به کار گرفته میشود. نتایج بدست آمده از پاسخ دینامیکی سیستم بیانگر رفتار دوشاخهشدگی و آشوب به ازای برخی از پارامترهای سیستم میباشد. این رفتار در نمودارهای دوشاخهشدگی ارائه میگردد. همچنین پاسخ زمانی سیستم، نمودار صفحه- فاز و نگاشت پوانکاره نیز برای نمایش این پدیدهها بیان میشود. برای تصدیق صحت روشIHBنتایج بدست آمده با حل عددی نیز مقایسه میگردند.