سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رامین خوش نیت – کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ،دانشگاه علوم پزشکی همدان
محمدرضا حق شناس – کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان سنندج
شریفه حمیدی – کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان سنندج

چکیده:

این پژو هش با هدف بررسی میزان اشعه X تولیدی توسط دستگاه های رادیوگرافی دندان و رعایت اصول حفاظتی در برابر این اشعه دندانپزشکی سطح شهر سنندج ، انجام شد. روش بررسی جامعه آماری مورد استفاده در این تحقیق ۳۰مطب دندانپزشکی بودند که به صورت راندوم از میان ۸۴ مطب دندانپزشکی موجود در سطح شهر سنندج انتخاب شدند. پس از مراجعه به این مطبهای چک لیست تهیه شده در خصوص میزان آگاهی دندانپزشکی و نوع وسایل مورد استفاده جهت انجام رادیوگرافی دندان بررسی شد و سپس به کمک دستگاه دوزیمتر RD-110 دوزیمتری برای سنجش میزان اشعه X تولیدی در هنگام رادیو گرافی انجام گرفت. یافته ها : بر اساس نتایج به دست آمده از این تحقیق میزان آگاهی دندانپزشکان سطح شهر سنندج در خصوص عوارض ناشی از اشعه X د رحد مطلوبی می باشد . اما همین دندانپزشکی از وسایل حفاظت فردی برای بیماران خود استفاده نمی نمایند و پرتوگیری بیماران و عوارض ناشی از این پرتو گیری برای آنها بی اهمیت بوده و نتایج حاصل از دوزیمتری این موضوع را به خوبی نشان می دهد. نتیجه گیری : با توجه به یافته های این تحقیق به نظر می رسد که بهداشت پرتوها در بیشتر مطبهای دندانپزشکی شهر سنندج رعایت نمی شود و این موضوع اهمیت نقش نظارتی ارگانهای مسوول را نشان می دهد.