سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا رضایی سوخت آبندانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت
مهدی رمضانی –

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر مقادیر مختلف آبیاری و کود نیتروژن برعملکرد ذرت علوفه ای K.Sc704 ازمایشی در سال زراعی ۸۸-۸۷ بصورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بایع کلا نکا اجرا شد عام لاصلی دورآبیاری در چهار سطح I4,I3,I2,I1 که به ترتیب ۷۵، ۱۰۰ و ۱۲۵ و ۱۵۰ میلی متر تبخیر تجمعی از تشتک تبخیر کلاس A و عامل فرعی نیتروژن ۰، ۹۶ و ۱۸۴ کیلوگرم نیتروژن خالص می باشند نتایج نشان داد که کمترین وزن خشک و وزن علوفه تر درهکتار برای دور آبیاری با ۱۵۰ میلی متر تبخیر تجمعی از تشتک تبخیر کلاس A حاصل شد ۷۶/۹۰ ، ۵۷/۵۸ تن درهکتار. بیشترین وزن علوفه تر درهکتار و کارایی مصرف آب ماده خشک با دور آبیاری ۱۲۵ میلی متر ۷۹/۲۰۰ تن درهکتار و ۱۸/۱۹ کیلوگرم بر میلی گرم بدست آمد.