سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا عباس زاده – کارشناس مسئول فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی مازندران
بهزاد کاغذی –

چکیده:

دورکاری مبحثی است که فرایند اجرایی شدن خود را دربرخی سازمان های دولتی طی می نماید این مطالعه با هدف سنجش میزان مقبولیت دورکاری دربین پرسنل شاغل درواحد آماردانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران و تهران صورت گرفت دراین مطالعه از جامعه ۶۱ نفری ۳۸ نمونه تصادفی استخراج و پرسشنامه ای ۴ مرحله ای به کمک ایشان تکمیل گردید این پرسشنامه دارای اعتبار به روش تحلیل محتوای ۸۶/۸% و پایایی به روش آلفای کرونباخ ۷۹/۸% می باشد یافته ها نشان میدهد درسطح خطای آماری ۰/۰۵ بین پرسنل آمار این دو دانشگاه از لحاظ سن سابقه کار جنسیت و تحصیلات و دسترسی به اینترنت مناسبتفاوت معناداری وجود ندارد ولی از لحاظ سواد IT تفاوت آماری معناداری بین این دو گروه وجود دارد نتایج نظر سنجی نشان داد که از نظر پرسنل مهمترین مباحث کاهش درامدهای مالی پرسنل میب اشد P<0.001) دومین عدم امنیت مالی و محیطی – روانی با پرسنل (P=0.012) (P=0.032) سومین افزایش رفاه و امنیت اجتماعی (P=0.032) و چهارمین نامشخص بودن فرایند دورکاری می باشد P=0.026