سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمید علیپور – دانشجویان کارشناسی ارشد بیابانزدایی، دانشکده کویر شناسی، دانشگاه سم
یاسر شهنواز – دانشجویان کارشناسی ارشد بیابانزدایی، دانشکده کویر شناسی، دانشگاه سم
محسن مرادزاده میرزایی – دانشجویان کارشناسی ارشد بیابانزدایی، دانشکده کویر شناسی، دانشگاه سم
مهدی رضایی – دانشجویان کارشناسی ارشد بیابانزدایی، دانشکده کویر شناسی، دانشگاه سم

چکیده:

خشکسالی را نبایست صرفاً بعنوان پدیده ای کاملاً فیزیکی یا طبیعی درنظر گرفت .بررسی داده های بارش در ایستگاههای با آمار طولانی در هر منطقه نشان دهنده آن است که دوره های تر سالی و خشکسالی دارای نظم نسبی وقوع می باشند.در این تحقیق به منظور بررسی دوره های ترسالی و خشکسالی در یک دوره زمانی ۲۵ ساله در حوزه آبخیز میاندشت از شاخص بارندگی استاندارد شده ، آزمون دنباله ها RAI و منحنی متحرک استفاده شده است . براساس شاخص بارندگی استاندارد شده مرطوبترین سال آبی، ۵۸-۵۹ خشکترین سال آبی، ۶۰-۶۱ بر اساس آزمون دنباله ها در طول دوره آماری ۹سال خشکسالی و بقیه سالها بارندگی بیش از آستانه خشکسالی بوده و شدیدترین خشکسالی در سال آبی ۱۳۶۰-۶۱ و مرطوبترین سال ۱۳۵۸-۵۹ می باشد. بر اساس RAI خشکسالی بسیار شدید مربوط به سال ۶۰-۶۱ و مربوط ترین سال مربوط به ۵۸-۵۹ بر اساس منحنی میانگین متحرک ۴ دوره تر سالی و سه دوره خشکسالی کاملا مشخص است که به تناوب بعد از هر دوره ترسالی یک دوره خشکسالی در منطقه اتفاق می افتد.