سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اصغر میرزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه تبریز
رسول میرعباسی نجف ابادی – دانشجوی دکتری مهندسی منابع آب دانشگاه تبریز
محمدمهدی معیری – کارشناس ارشد سازه های آبی دانشگاه تبریز

چکیده:

با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد از مساحت کشور در منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد، لذا خشکسالی همواره یکی از عمده ترین دغدغه های سیاست گذاران کشور بوده است. خشکسالی از دیرباز در ایران اثرات نامطلوبی بهمراه داشته است. تغییرات شدید بارش از لحاظ مقدار، شدت و پراکندگی باعث شده است که خشکسالی هرچند سال یکبار در جایی از این کشور حادث شود و خسارات زیادی را در ابعاد مختلف فراهم آورده و بحران های گسترده ای را در ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایجاد نماید از جمله این خسارات کمبود منابع آب، کمبود تولیدات کشاورزی و دامی،کاهش مراتع، فزونی مهاجرت، طغیان آفات نباتی و افزایش بیماری ها می باشد. در این تحقیق با استفاده از شاخص استاندارد بارشSPI) وضعیت خشکسالی شهرستان گنبد کاووس در بین سالهای ۱۳۴۳ تا ۱۳۸۶ مورد پایش قرار گرفته است. بدین منظور شاخص استاندارد بارشSPI) برای دوره های زمانی ۱، ۳، ۶ ،۱۲ و ۲۴ ماهه برای ایستگاه سینوپتیک گنبد کاووس تعیین گردید. بررسی روند خشکسالیها نشان داد که وقوع خشکسالیهای کوتاه مدت در این شهرستان امری معمول به نظر میرسد. برسی شاخص در مقیاس ۱۲ ماهه نیز نشان داد که طولانیترین مدت خشکسالی مربوط به دهه پنجاه شمسی بوده است و شدیدترین خشکسالی نیز مربوط به سال ۱۳۴۴ می باشد