سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

غلامرضا فلاح – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه،دانشگاه محقق اردبیلی(مؤلف رابط)
سید حسین قاسم زاده موسوی نژاد – استادیارمهندسی عمران،دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

نظر به اینکه استفاده از SCC در پروژه های بتنی رو به رشد بوده و مانند دیگر انواع بتن ها در برابر تهاجم اسیدسولفوریک، آسیب پذیر می باشد در این تحقیق خواص رئولوژیکی و مقاومت در برابر حملات اسیدی بت ن خودتراکم حاوی پودرپرلیت مورد بررسی قرار گرفته است . جهت دستیابی به خواص خودتراکمی، از یک فوق روان کننده پلیکربکسیلات اتری (PCE) و هوازا (AEA) بترتیب به میزان ۲ و ۰,۲ درصد نسبت به وزن سیمان استفاده شد. مقدار سیمان در تمام طرحها ۴۵۰ Kg/m3 و W/C نیز برابر ۰,۵ بود پودرپرلیت با نسبتهای ۵, ۲, ۵و ۵, ۷ درصد نسبت به وزن سیمان اضافه شد . پس از بررسی خواص رئولوژیکی بتن خودتراکم، مقاومت فشاری و درصدهای کاهش مقاومت فشاری و وزن نمونه ها پس از ۲، ۴ و ۶ هفته قرارگیری در محلول ۳درصد اسیدسولفوریک محاسبه گردیدند . نتایج حاصله حاکی از اینست که در بتن خودتراکم شامل ۵، ۲ درصد پودرپرلیت پس از گذشت ۶ هفته، بیشترین و دربتن خودتراکم شامل ۷،۵ درصد پودرپرلیت کمترین ، کاهش وزن بوقوع می پیوندد.