سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرهاد خدری – مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه وشاوور
عادل دحیماوی – کارشناسارشد آبیاری وزهکشی-سازمان آب و برق خوزستان
دلال مدحج – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد
وحید چناری – دانشجوی دکترای مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

اجرای طرحهای آبیاری وزهکشی گام بزرگی در جهت استفاده بهینه از آب کشور میباشد.این امر در صورتیکه با مشارکت بهره برداران صورت گیرد،میتواند علاوه برکاهش بار مالی دولت،تصدیگری دولت در بخشآبرا کاهش داده وبه مرور زمان مدیریت حفظ،نگهداری وبهره برداری از منابع آب رابه خود مردم واگذار نماید. تبصره ۷۶ وماده ۱۰۶ قانون برنامه های دوم وسوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران با هدف جلب مشارکت بهره برداران در طرحهای توسعه منابع آب واحداث شبکه های آبیاری وزهکشی یکی از سیاستهای مهم دولت برای استفاده بهینه از منابع آب وخاک بوده است. اجرای طرحهای مشارکتی بامشکلات فراوانی همراه بوده است که بخش عمده ای از این مشکلات مربوط به عدم شناخت کافی از شرایط فرهنگی،اقتصادی اجتماعی و….بهره برداران میباشد. این مقاله به بررسی عوامل اساسی موثربر مشارکت بهره برداران در اجرای شبکه های آبیاری وزهکشی خوزستان به منظور ارائه راهکارهای مناسب پرداخته است.در این بررسی ضمن شناسایی عوامل اساسی مؤثر بر مشارکت بهره برداران در طرحهای آبیاری وزهکشی،با استفاده از روشهای مختلف آماری،تاثیر عوامل اساسی مؤثر بر مشارکت بهره برداران در طرحهای ابیاری وزهکشی استان خوزستان مورد ارزیابی وسنجش قرار گرفته است.این بررسی یک تحقیق پیمایشی وتطبیقی است که درآن به مقایسه متغیرهای مؤثربر مشارکت در سه طرح انتخابی در سه منطقه با شرایط گوناگون در استان خوزستان پرداخته میشود. نتایج این تحقیق مشخصمینماید که میزان سهم الشرکه از دید بهره برداران بسیار مهم بوده وبایستی این موضوع بر اساس توان اققتصادی کشاورزان وشرایط هر منطقه تعیین گردد.همچنین با توجه به پاسخهای بهره برداران در این تحقیق مشخصمیشود که تمهیدات آموزشی وتوانا سازی مردم در زمینه مدیریت بهره برداری از شبکه ها بسیار ضروری است.