سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری دولتی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

عبدالکریم اونق – مدرس موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی شرق گلستان
سیدعلی هاشمی بصرا – کارشناسارشد مدیریتمالیدولتی)

چکیده:

اهمیت برنامهریزی بر همگان روشن و مبرهن است. برنامهریزی در واقع تعیین فعالیت ها و طریق اثربخش پیاده سازی آن جهت تحقق اهداف است. در ماده اول قانون محاسبات عمومی کشور نیز از بودجه به عنوان یک برنامه مالی تعریف شدهاست. با توجه بهاینکه همه ساله در مرحله اجرای بودجه شاهد جابجایی اعتبارات بین فصول و برنامههای مصوب دستگاههای اجرایی در قالب اصلاحیه بودجه هستیم، در همین راستا، پژوهش حاضر به بررسی دلایل موضوع میپردازد. برای بررسی، متغیرهایی مستقل از طریق مصاحبه با متخصصین امر و نیز روشهای آماری استخراج شده و از طریق توزیع پرسشنامه با استفاده از نرم افزارSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاست. جامعه آماری پژوهش، ذیحسابان، معاونین ذیحساب، کارشناسان و حسابرسان نظارتی سازمان امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات استان گلستان میباشد. برای اثبات فرضیهها از روش کایدو استفاده شده و در پایان پس از نتیجهگیری، پیشنهاداتی نیز برای رفع معضل مذکور بیان شده است.