سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سعید نوری زادملاسرایی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه یزد
حمیدرضا عظیم زاده – استادیار دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی دانشگاه یزد
محمدحسین مبین – استادیار دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی دانشگاه یزد
آمال توکلی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه یزد

چکیده:

شناخت عوامل تخریب جنگلها و مقابله با آنها جهت حفظ این منابع ارزشمند امری ضروری میباشد. هدف از این پژوهش، بررسی دلایل تخریب جنگلهای کنارZiziphus spina-Christi استان هرمزگان، شهرستان بستک، روستای لاورمیستان میباشد. جهت انجام این مطالعه، ابتدا رویشگاههای وسیع کنار مشخص و شهرستان بستک در استان هرمزگان جهت تحقیق انتخاب گشت. در گام بعدی با کسب اطلاعات از اداره منابع طبیعی شهرستان بستک، روستای لاور میستان به عنوان رویشگاه برگزیده انتخاب و پس از عملیات جنگلگردشی برداشتهای زیستسنجیBiometry) صورت پذیرفت. برای تکمیل دادهها نیز از اطلاعات دهیاری منطقه و تصاویر هوایی نرمافزار Google earth بهره گرفته شد. نتایج بیانگر این مطلب است که عواملی چون، خشکی هوا، کاهش بارندگی، چرای شتر از تاج درختان کنار، چرای گوسفندان و نابودی زادآوری و قطع و ریشه کنی درختان به منظور توسعه اراضی کشاورزی از جمله مهمترین دلایل تخریب کنارستانهای طبیعی این منطقه می-باشند