سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا اصغری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب، پردیس فنی، دانشگاه تهران
رضا غیاثی – عضو هیئت علمی دانشکده عمران، پردیس فنی، دانشگاه تهران
امیرعباس عابدینی – عضو هیئت علمی دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

در مقاله حاضر، مدل ترکیبی سه بعدی و یک بعدی برای به کار گیری در آبراهه با طول بلند مورد بررسی قرار گرفته است. یک مدل سه بعدی توسعه داده شده بر مبنای روش حجم محدود سلول مرکز و منطبق بر مرز در دست می باشد. در این مقاله، نتایج حاصل از مدل در یک کانال طویلمتشکل از ۸۱ خم سینوسی مورد ارزیابی قرار گرفته است. با مقایسه نتایج حاصل از مدل با نتایج آزمایشگاهی موجود، می توان نتیجه گرفت مدلمذکور از دقت نسبتاً خوبی در مدلسازی جریان های آب کم عمق در آبراهه های طویل برخوردار است