سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مریم احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه رازی کرمانشاه
بهمن فرهادی بانسوله – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه رازی کرمانشاه
مینو نظیفی نائینی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد

چکیده:

با توجه به اهمیت تبخیر و تعرق در مدیریت منابع آب و برنامه ریزی آبیاری براورد درست و دقیق میزان تبخیر و تعرق بسیار مهم و ضروری است برای تعیین تبخیر و تعرق از سطوح گیاهی مرجع از روابط تجربی و طشتک تبخیر استفاده می شود از طرفی استفاده از شبکه های عصبی در طی دو دهه اخیر بسیار مورد توجه محققان و صنعت گران قرارگرفته است علت این امر برسادگی کاربرد آنها بازدهی این روشها در مدلسازی فرایندهایی است که رفتاری به شدت غیرخطی دارند در این تحقیق تبخیر و تعرق گیاه مرجع با استفاده ازداده های طشتک تبخیر و روابط تعیین ضریب طشتک و شبکه عصبی مصنوعی براورد گردید که با توجه به نتایج بدست آمده از این بررسی شبکه عصبی در براورد ضریب طشتک دقت چندانی نداشته است ولی دقت در براورد میزان تبخیر و تعرق دقت بسیار بالایی داشته است.