سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهره عبدالهیان دهکردی – کارشناس ارشد آبخیزداری، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه شهرکرد، ایران
خدایار عبداللهی – دانشجوی دکترای مهندسی منابع آب
سیدجواد ساداتی نژاد – استادیار دانشگاه شهرکرد

چکیده:

با توجه به اندازهگیری نقطهای بارش و عدم پوشش کامل حوضهها توسط ایستگاههای بارانسنجی، لزوم پیشبینی این نوع دادهها مشهود میباشد. تکنیکهای متعددی جهت برآورد دادههای بارندگی در مناطق مابین ایستگاهها وجوددارد و به طور کلی روشهای زمین آمار در مقایسه با روشهای آمار کلاسیک دقیقتر هستند. لذا در این مطالعه تکنیک کریجینگ معمولی به عنوان مهمترین روش زمین آمار، جهت میانیابی دادههای بارندگی سالانه حوضه ارمند از زیر حوضههای کارون شمالی در دوره بازگشتهای ۲،۳، ۵، ۱۰ ، ۲۵ و ۵۰ و ۱۰۰ و ۲۰۰ مورد استفاده قرارگرفت بدین ترتیب که ابتدا آمار خام ۷۰ ایستگاه بارانسنجی در دوره آماری . ۸۰-۱۳۴۵ شامل ۵۱ و ۲۰ ایستگاه داخلی وخارجی در محدوده حوضه مذکور جمع آوری شد؛ سپس با استفاده از نرم افزار Smada دوره بازگشتهای مختلف دادهها تهیه و به کمک نرم افزار ArcGIS روش کریجینگ معمولی بر روی آنها اعمال گردید. تمامی شاخصهای آماری E ، MAE و RMSE مؤید برتری دقت پیشبینی روش کریجینگ معمولی جهت میانیابی دادههای بارندگی سالانه در دوره بازگشت ۲ سال میباشند.