سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یوسف مددی – کارشناس ارشد مهندسی عمران سازه، تهران
معصومه امری – کارشناس مهندسی عمران و محیط زیست، تهران

چکیده:

با توجه به گسترش روز افزون نر مافزارهای المان محدود، نیاز به تخمین دقت این نر مافزارها با جوا بهای ب هدست آمده ازتحلیل دستی امری ضروری است. روش المان محدود م یتواند به عنوان یک روش علمی برای حل مسائل متعدد و متنوعمهندسی در حالات مختلف پایدار، گذرا، خطی یا غیرخطی بکار گرفته شود. یکی از رو شهای طراحی سدهای قوسی بتنی، روش تئوری استوان ههای جدار نازک و ضخیم و همچنین روش تئوری پوست ههاست. در این مقاله با استفاده از نر مافزار، SAP2000 یک استوانه جدار ضخیم را با در نظر گرفتن مش بند یها و ضریب پواسو نهای مختلف و همچنین با در نظر گرفتن تنش و کرنش مسطح مورد تحلیل قرار داده و نتایج ب هدست آمده را با تحلیل دستی مقایسه شده است. نتایج بیانگر این است که هنگامی که از شبک ههای مناسب ( مش بندی) استفاده شود نتایجSAP نزدیکتر به نتایج دستی ب هدست م یآیند که این امر م یتواند مقدم های برای وارد شدن نر مافزارSAP در حیطه ی تحلیل و طراحی سدها به شمار آید.