سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پیام اشتری – استادیاردانشگاه زنجان
منصور مطلبی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

درسالهای اخیر استفاده ازروشهای غیرخطی ساده شده بیش از سایر روشها درارزیابی لرزه ای سازه ها مورد استفاده قرارمیگیرند روش طیف ظرفیت Capacity spectrum method یکی از انواع این روشهای غیرخطی می باشدکه به واسطه سادگی و ترسیمی بودن می تواند درارزیابی لرزه ای سازه ها مورد استفاده قرار گیرد دردهه اخیر این روش بطور وسیعی توسط محققین مورد مطالعه قرارگرفته و اشکال ساده و اصلاح شده ای از آن ارایه شده است دراین مقاله با مروری مختصربرانواع روشهای ارایه شده طیف ظرفیت دقت این روشها دربراورد پاسخ های لرزه ای قابی از یک سازه فولادی با بادبند همگرا مورد مطالعه قرارگرفته است قاب مفروض با سیستم باربر جانبی دوگانه به سه روش استاتیکی خطی آیین نامه fema440,atc40,2800 تحت چندالگو بارجانبی مورد ارزیابی قرارگرفته و جابجایی بام به عنوان نقطه کنترلی و برش پایه حاصل از سه روش مقایسه گردیده است.