سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهرنوش مینایی مقدم – گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران، اهواز
علیرضا عسکریان زاده – استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران

چکیده:

یکی از آفاتی که در سالهای اخیر در مزارع نیشکر در خوزستان طغیان کرده است سفید بالک نیشکر Neomaskelliaandropogonis Corbett(Hom., Aleyrodidae است. فعالیت عمده آفت معمولا از اوایل مرداد آغاز و تا اوایل آذرماه ادامه دارد. در این مطالعه نسبت به جمع آوری و شناسایی دشمنان طبیعی و میزان پارازیتیسم آفت اقدام شد. برای این منظوردر زمان فعالیت آفت به طور مستقیم و با کمک یک اسپیراتور پارازیتوئیدهای فعال روی سفیدبالک ها نیشکر از مزرعه جمع آوری شدند و همچنین شفیره های پارازیته شده سفیدبالک نیشکر از مزرعه به طور هفتگی جمع آوری شد و در آزمایشگاه تا زمان ظهور پارازیتوئیدهای بالغ، در انکوباتور(دمای ۲۷ درجه سانتی گراد) نگهداری شدند و سپس بالغین آنها جمع آوری شد و درصد پارازیتیسم نیز محاسبه گردید. در طول دو سال مطالعه دو نوع زنبور و یک نوع سن شکارگر در کلونی های سفیدبالک نیشکر در کشت و صنعت امیر کبیر یافت شد و به نظر می رسید که مورچه از تخم آفت تغذیه می کنند. دو زنبور پارازیتوئیدعبارت بود : زنبور پارازیتوئید-Encarsia inaron (Walker)(Hym., Aphelinidaeزنبور پارازیتوئید Eretmocerus sp. (Hym., Aphelinidae) نتایج بررسی وضعیت پارازیتیسم در سال ۱۳۸۵ نشان داد که میزان پارازیتیسم در مهرماه بالغ بر ۳۰ درصد است و به تدریج افزایش می یابد به طوری که در اوائل آذر به ۸۵ درصد می رسد .بنابراین براساس این نتایج توانائی پارازیتوئیدهای مراحل پورگی این حشره در منطقه برای کنترل آفت به خوبی نشان داده می شود